รายละเอียด Time Download
รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 2018-09-18 10:26:17
รับสมัครสอบคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา.pdf 2018-09-17 12:09:15
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2018-08-08 16:26:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2018-08-02 14:07:46
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 2018-07-17 16:33:56
ความโปร่งใส.pdf 2018-06-14 17:06:05
สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงจัดซื้อ จัดจ้าง / เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง.pdf 2018-06-14 17:06:05
สรุปผลการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่.pdf 2018-06-14 16:54:10
เลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf 2018-04-24 09:25:47
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ.pdf 2018-04-18 14:42:15
ระกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ.pdf 2018-04-18 14:42:15
ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์.pdf 2018-04-18 14:33:35
แผนรับสาธารณภัย.pdf 2018-03-29 21:48:33
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุ.pdf 2018-03-29 21:48:33
บันทึกข้อความคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf 2018-03-29 21:48:33
ขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน.pdf 2018-03-29 21:34:31
ขออนุญาตการร่วมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส.pdf 2018-03-29 19:42:42
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2560 และ แผนป้องกันและปราบปราม ปี 2561.pdf 2018-03-29 19:30:49
รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน.pdf 2018-03-29 19:21:27
บันทึกข้อความรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน.pdf 2018-03-29 19:21:27
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลชานิ 2018-03-29 19:17:56
บันทึกข้อความคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลชานิ 2018-03-29 19:17:56
บันทึกข้อความคู่มือผลประโยนช์ทับซ้อน,ประมวลจริยธรรม 2018-03-29 19:01:14
บันทึกข้อความคู่มือผลประโยนช์ทับซ้อน,ประมวลจริยธรรม 2018-03-29 18:58:14
บันทึกข้อความคู่มือผลประโยนช์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม.pdf 2018-03-29 18:37:00
สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ .pdf 2018-03-29 18:20:52
บันทึกข้อความสรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองอุบัติเหตุหมู่.pdf 2018-03-29 18:20:52
รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  2018-03-29 17:58:26
บันทึกข้อความรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ .pdf 2018-03-29 17:58:26
สรุปผลการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมุ่.pdf 2018-03-29 17:40:06
บันทึกข้อความสรุปผลการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมุ่.pdf 2018-03-29 17:40:06
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf 2018-03-27 16:44:49
รับสมัครพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 2018-03-27 16:36:39
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 2018-03-21 08:59:05
นโยบายการสำรองข้อมูล โรงพยาบาลชำนิ.pdf 2018-02-23 10:17:20
นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ.pdf 2018-02-23 10:15:51
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560.pdf 2018-01-30 11:43:16
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2560.pdf 2018-01-30 11:43:16
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2560.pdf 2018-01-30 11:43:15
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ PDF 2018-01-05 10:06:27
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐PDF 2018-01-05 10:00:12
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างPDF 2018-01-04 13:43:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการPDF 2018-01-04 10:11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง๒๑พ.ย.๒๕๖๐2.pdf 2017-12-18 19:32:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง๒๑พ.ย.๒๕๖๐1.pdf 2017-12-18 19:29:40
ทดสอบ 2017-12-18 19:25:06
ทดสอบระบบ 2017-12-08 10:06:55