กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Card images cap
นายแพทย์ศิลา จิรวิกรานต์กุล
นายแพทน์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชำนิ

หัวหน้ากลุ่มงาน

Card images cap
จ่าเอก สุรศักดิ์ บัววงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์
Card images cap
นางสาวจตุพร แฉขุนทด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
Card images cap
นางสาวอาวิกา ศรีประเสริฐสุข
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทัตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
Card images cap
นางสาวกิตติวรรณ จิตเต็มรัมย์
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
Card images cap
นางสาวธนิดา วริทธรนนท์
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
Card images cap
นางกรกฏ งามสง่า
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
Card images cap
นางสาวนุชจิเรศ ทาทอง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู