กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ITA

ITA โรงพยาบาลชำนิ ปีงบประมาณ 2565

เลือกปีงบประมาณ

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์
EB2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
EB6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและหารดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบปรมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบปรมาณ
EB9 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบปรมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบปรมาณ

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อนเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB12 : หน่วยงานของท่านเปิดโฮกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB17 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำของหน่วยงาน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB18 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB19 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนช์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนช์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนช์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลปรโยนช์ทับซ้อน
EB22 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมสุจริตและต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด ""จิตพอเพียงต้านทุจริต""

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB23 : หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ""ชมรม STRONG....
EB24 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคราพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ